తాజా వార్తలు
 
 
 
Sri V. Bhoopal Reddy

శ్రీ వి. భూపాల్ రెడ్డి
గౌరవ ఛైర్మన్ ప్రోటెం - శాసన పరిషత్తు

Profile

Profile

 

Profile
సమావేశాలు కమిటీలు రెండూనూ
Photo Gallery
 
Honourable Speaker

శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి
గౌరవ స్పీకర్ - శాసనసభ

Profile

Profile

 

Profile
Office Circulars