తాజా వార్తలు
 
 
 
Chairman
 గౌరవ చైర్మన్ ప్రొటెం - శాసన మండలి

శ్రీ సయ్యద్ అమీనుల్ హాసన్ జాఫ్రీ
గౌరవ చైర్మన్ ప్రొటెం - శాసన మండలి

Profile

Profile

 

Profile
సమావేశాలు కమిటీలు రెండూనూ
Photo Gallery
 
Assembly Speaker
స్పీకర్ - శాసన సభ

శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి (పరిగె)
స్పీకర్ - శాసన సభ

Profile

Profile

 

Profile
Office Circulars